ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Βάση πληροφοριών   /  Συνήθεις Ερωτήσεις  /  Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Συνήθεις Ερωτήσεις

Τι είναι το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων (εφόσον πληρώνονται τα ετήσια τέλη) που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Τι δεν θεωρείται εφεύρεση;

Δεν θεωρούνται εφεύρεση τα πιο κάτω:

 1. οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικοί μέθοδοι
 2. οι αισθητικές δημιουργίες
 3. τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια, για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
 4. οι παρουσιάσεις πληροφοριών

Επίσης δε χορηγείται Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σε σχέση με εφεύρεση της οποίας η εκμετάλλευση είναι αντίθετη με τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, νοουμένου ότι η εκμετάλλευση δε θεωρείται ότι είναι αντίθετη απλώς και μόνο επειδή απαγορεύεται από το Νόμο και τους Κανονισμούς.

Ποια είναι η διαδικασία για την κατοχύρωση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ή ο αιτητής μπορεί να καταχωρήσει την αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μαζί με τα κείμενα που τα συνοδεύουν και περιλαμβάνουν την περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη και σχέδια αν υπάρχουν στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Τα κείμενα γράφονται με συγκεκριμένη μορφή βάσει του Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμου 1998 και τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 46/99. Γίνεται πιστοποιημένη μετάφραση σε μια ξένη γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αίτηση εξετάζεται προκαταρκτικά όσον αφορά τις τυπικότητες και την μορφή των εγγράφων και εφόσον πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με το ανάλογο τέλος για την διεξαγωγή της έκθεσης έρευνας η οποία αφού μελετηθεί από τον καταθέτη και εφόσον η εφεύρεση είναι εγγράψιμη καταχωρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Αφού καταβληθούν τα ανάλογα τέλη, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Χορήγησης και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους. Η εφεύρεση προστατεύεται μέχρι είκοσι χρόνια νοουμένου ότι πληρώνονται τα ετήσια τέλη ανανέωσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Πότε απαιτείται νέος τύπος εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου;

Απαιτείται νέος τύπος πληρεξούσιου αντιπροσώπου όταν η προηγούμενη εξουσιοδότηση έχει ανακληθεί.

Πόσα χρόνια ισχύει το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;

Η διάρκεια του Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι 20 χρόνια από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης. Η διατήρηση της ισχύος του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας εξαρτάται από την καταβολή των καθορισμένων ετήσιων τελών ανανέωσης.

Στην περίπτωση που το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αφορά φάρμακο, μετά από σχετική αίτηση παρέχεται επιπλέον προστασία η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 χρόνια, από την ημερομηνία λήξης του κυρίως Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Επιπλέον, αν το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αφορά παιδιατρικό φάρμακο δίνεται επιπρόσθετη προστασία 6 μηνών, μετά την κατάθεση της ανάλογης αίτησης.

Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας;

Η αίτηση για ανανέωση ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καταχωρείται με το έντυπο Π.13 και πρέπει να συνοδεύεται από το προκαθορισμένο τέλος ανανέωσης της συγκεκριμένης χρονιάς, μέσα σε 3 μήνες πριν από την λήξη του διπλώματος. Σε περίπτωση που η αίτηση καταχωρείται μέσω αντιπροσώπου θα πρέπει να καταχωρηθεί ο τύπος εξουσιοδότησης πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Π.8) υπογραμμένος από τον ιδιοκτήτη του διπλώματος.

Υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση για καθυστερημένη πληρωμή τελών ανανέωσης για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα καθυστέρησης (να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες) 25% επιπρόσθετα του ποσού ανανέωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Εφόσον δεν έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη ανανέωσης για το δίπλωμα εντός της περιόδου χάριτος των 6 μηνών που παρέχεται από το Νόμο, η αίτηση αποσύρεται ή, αντίστοιχα, το Δίπλωμα διαγράφεται.

Ο καταθέτης έχει το δικαίωμα, μέχρι 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος ή, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία απόσυρσης / διαγραφής, να καταθέσει αίτηση για επαναφορά με τον τύπο Π.14. Αν ο Έφορος εγκρίνει την αίτηση για επαναφορά, τότε ο καταθέτης καλείται να καταχωρήσει τον τύπο Π.15 μαζί με την αντίστοιχη ανανέωση, καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης μαζί με τις ανάλογες επιβαρύνσεις και το τέλος επαναφοράς.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Ανανέωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Ποια είναι η διαδικασία για αλλαγή ονόματος/διεύθυνσης ιδιοκτήτη;

 • Τύπος Π.2 με τα ανάλογα τέλη
 • Αποδεικτικό έγγραφο για την αλλαγή ονόματος/διεύθυνσης (ΕΡΟ Form 2544, απόσπασμα από το μητρώο εταιρείας, πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος/διεύθυνσης ιδιοκτήτη κ.ά.)
 • Τύπο εξουσιοδότησης Π.8 στο νέο όνομα/διεύθυνση
 • Μετάφραση είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη.

Έγινε μεταβίβαση δικαιωμάτων (εκχώρηση/συγχώνευση). Τι πρέπει να καταχωρηθεί;

 • Τύπος Π.3 με τα ανάλογα τέλη.
 • Συμφωνία εκχώρησης/συγχώνευσης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
  • ημερομηνία εκχώρησης/συγχώνευσης,
  • ονόματα και διευθύνσεις όλων των συμβαλλόμενων μερών (Assignor/Assignee),
  • αναφορά στο Δίπλωμα του οποίου τα δικαιώματα εκχωρούνται,
  • υπογραφές όλων των συμβαλλόμενων μερών.
 • Τύπο εξουσιοδότησης Π.8 από τον νέο ιδιοκτήτη.
 • Μετάφραση είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή συγχώνευσης του ιδιοκτήτη.

Πότε χορηγείται Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ);

Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για τα φάρμακα χορηγείται έαν:

 1. το προϊόν προστατεύεται στην Κύπρο από κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 2. για το προϊόν ως φάρμακο έχει χορηγηθεί ισχύουσα πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά
 3. το προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού

Βασικά αποτελεί μία επέκταση της διάρκειας προστασίας για διπλώματα ευρεσιτεχνίας των οποίων τα προϊόντα αφορούν φάρμακα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευικτικά προϊόντα.

Πότε πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση για ΣΠΠΦ;

Η αίτηση (έντυπο Π.19) πρέπει να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που χορηγήθηκε για το προϊόν ως φάρμακο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά ή εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του βασικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση που η πρώτη άδεια κυκλοφορίας προηγείται της έκδοσης του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευικτικά προϊόντα.

Ποιος έχει το δικαίωμα απόκτησης ΣΠΠΦ;

Δικαίωμα για την απόκτηση πιστοποιητικού έχει ο δικαιούχος του κύριου Δ.Ε.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια ενός ΣΠΠΦ;

Το πιστοποιητικό παράγει αποτέλεσμα μετά την νόμιμη λήξη του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του κυρίου διπλώματος και της ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά μειωμένη κατά πέντε έτη.

Πότε πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για παράταση διάρκειας της προστασίας για τα παιδιατρικά;

Η αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί κατά την κατάθεση της αίτησης για ΣΠΠΦ και δύο έτη πριν από τη λήξη του ΣΠΠΦ.

Ποιος είναι ο τύπος που πρέπει να προσκομισθεί και ποια τα τέλη καταχώρισης;

Η αίτηση για παράταση διάρκειας για παιδιατρικά φάρμακα γίνεται με επιστολή και τα αναγκαία τέλη κατάθεσης ανέρχονται στα διακόσια πενήντα ευρώ (€250).

Ποιος έχει το δικαίωμα για παράταση διάρκειας της προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα;

Δικαίωμα για παράταση της διάρκειας της προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα έχει ο δικαιούχος του ΣΠΠΦ δεδομένου ότι εξασφάλισε τη δήλωση συμμόρφωσης με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της παράτασης της προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα;

Η χρονική διάρκεια της παράτασης είναι έξι μήνες μετά τη λήξη του ΣΠΠΦ.

Ποια είναι η διαδικασία για κατάθεση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας με βάση την Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT-Patent Cooperation Treaty) στην Κύπρο;

Η αίτηση PCT/RO/101 (που υπάρχει στην ιστοσελίδα του www.wipo.int) μπορεί να κατατεθεί σε τρία αντίγραφα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Για να κατατεθεί Διεθνής αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο αιτητής να είναι υπήκοος ή κάτοικος της Κύπρου
 • Η αίτηση να έχει συμπληρωθεί στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.
 • Να συμπεριλαμβάνονται οι προδιαγραφές, δηλαδή, η περιγραφή, οι αξιώσεις, η περίληψη και τυχόν σχέδια της εφεύρεσης.
 • Να καταβληθούν το τέλος έρευνας, το διεθνές τέλος και το τέλος μεταβίβασης όπως προνοούνται στον ανάλογο κανονισμό της Συνθήκης Συνεργασίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Κατοχύρωση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Μπορώ να προβώ σε αλλαγές στην αίτηση που έχω ήδη υποβάλει;

Μετά την κατάθεση μίας αίτησης επιτρέπονται αλλαγές στην αίτηση μέχρι τη χρονική περίοδο που η αίτηση είναι έτοιμη για χορήγηση.

Μπορώ να διεκδικήσω ημερομηνία προτεραιότητας με βάση προηγούμενη αίτησή μου σε άλλη χώρα;

Ναι, νοουμένου ότι η προγενέστερη καταχώριση αφορά στην ίδια εφεύρεση και έχει γίνει σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή σε κράτος μέλος της Συνθήκης των Παρισίων) εντός χρονικής περιόδου 12 μηνών πριν την κατάθεση της εθνικής αίτησης στην Κύπρο.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top