ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικά κριτήρια εξέτασης της αίτησης εκχώρησης δικαιωμάτων διπλώματος ευρεσιτεχνίας:

 • καταχώριση του εντύπου Π.3,
 • πληρωμή τέλους,
 • συμφωνία εκχώρησης/μεταβίβασης που να περιλαμβάνει:
  • ονόματα και διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών,
  • αναφορά στο/α δίπλωμα/τα για το/α οποίο/α γίνεται η εκχώρηση,
  • ημερομηνία εκχώρησης /συγχώνευσης,
  • υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών. 

Σημαντική σημείωση: εάν η ημερομηνία μεταβίβασης είναι εντός 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του διπλώματος στο EPO, μπορεί να γίνει αποδεκτό το έντυπο EPO Form 2544 το οποίο αντικαθιστά την συμφωνία.

 • η συμφωνία σε περίπτωση που δεν είναι πρωτότυπη αλλά αντίγραφο, να συνοδεύεται από πιστοποίηση από μια Αρμόδια Αρχή ότι είναι πιστό αντίγραφο,
 • πιστοποιημένη μετάφραση της συμφωνίας, εάν είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
 • πληρεξούσιο έγγραφο (έντυπο Π.8) από τον Εκδοχέα (Assignee).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης:

 • μη προσκόμιση συμφωνίας μεταβίβασης ή εντύπου EPO Form 2544,
 • μη κατάθεση πληρεξούσιου εγγράφου Π.8 από τον Εκδοχέα (Assignee).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Εκχώρηση δικαιωμάτων ή συγχώνευσης του ιδιοκτήτη.

go to top