ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικά κριτήρια εξέτασης:

 • καταχώριση τύπου Π.3,
 • πληρωμή τέλους,
 • συμφωνία εκχώρησης/μεταβίβασης που να περιλαμβάνει:
  • ονόματα και διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών,
  • αναφορά στο/α δίπλωμα/τα για το/α οποίο/α γίνεται η εκχώρηση,
  • ημερομηνία εκχώρησης /συγχώνευσης,
  • υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών. 

Σημαντική σημείωση: εάν η ημερομηνία μεταβίβασης είναι εντός 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του διπλώματος στο EPO, μπορεί να γίνει αποδεκτό το έντυπο EPO Form 2544 το οποίο αντικαθιστά την συμφωνία.

 • η συμφωνία σε περίπτωση που δεν είναι πρωτότυπη αλλά αντίγραφο, να συνοδεύεται από πιστοποίηση από μια Αρμόδια Αρχή ότι είναι πιστό αντίγραφο,
 • πιστοποιημένη μετάφραση της συμφωνίας, εάν είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
 • πληρεξούσιο έγγραφο (τύπος Π.8) από τον Εκδοχέα (Assignee).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης:

 • μη προσκόμιση συμφωνίας μεταβίβασης ή εντύπου EPO Form 2544,
 • μη κατάθεση πληρεξούσιου εγγράφου Π.8 από τον Εκδοχέα (Assignee).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

go to top