ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Συνήθεις Ερωτήσεις

Τι είναι το εμπορικό σήμα

Εμπορικό σήμα σημαίνει σήμα το οποίο αποτελείται από σημεία που μπορούν να παραστούν γραφικά. Μπορεί να περιλαμβάνει λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπου, εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του εμπορεύματος ή της συσκευασίας του ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών, που μπορούν από τη φύση της να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή της υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, εφόσον το σήμα αυτό χρησιμοποιείται ή έχει σκοπό να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς τέτοιας διάκρισης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα.

Τι δεν μπορεί να εγγραφεί ως Εμπορικό Σήμα

Δεν μπορεί να εγγραφεί ως Εμπορικό Σήμα, ένα σήμα το οποίο δε πληροί της διατάξεις των άρθρων 11(1), 13 και 14. Του Νόμου Εμπορικών Σημάτων Κεφ.268. Δηλαδή ένα Εμπορικό Σήμα δεν μπορεί να εγγραφεί εάν:

 • Δεν εμπίπτει στην ερμηνεία του ορισμού του Εμπορικού Σήματος, ο οποίος περιέχεται στο Άρθρο 2 του Περι Εμπορικών Σημάτων Νόμου.
 • Στερείται διακριτικού χαρακτήρα.
 • Αποτελείται αποκλειστικά από σημεία που υποδηλώνουν το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση ή το χρόνο παραγωγής του εμπορεύματος.
 • Μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ως της τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας
 • Περιλαμβάνει σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο.
 • Η αίτηση εγγραφής έγινε κακόπιστα από τον αιτητή.
 • Αντίκειται στη δημόσια τάξη, ή τα χρηστά ήθη
 • Είναι πανομοιότυπο, ή παρόμοιο με προγενέστερο καταχωρημένο Εμπορικό Σήμα, στο εθνικό, κοινοτικό, ή διεθνές μητρώο, αναφορικά με πανομοιότυπα, ή παρόμοια εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Τι τύποι Εμπορικών Σημάτων υπάρχουν;

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι Εμπορικών Σημάτων:

 • Λεκτικό: Τα Εμπορικά Σήματα λεκτικού τύπου περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα σε σταθερούς χαρακτήρες.
 • Απεικόνιση: Τα Εμπορικά Σήματα τύπου απεικόνισης περιέχουν εικόνες ή/ και γραφικά. Δεν περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα.
 • Συνδυασμένο (Λεκτικό με απεικόνιση): Τα εμπορικά σήματα τύπου «συνδυασμένου», περιέχουν λέξεις ή/ και γράμματα σε συνδυασμό με εικόνες ή/ και γραφικά ακόμη και εικόνες ή/ και γραφικά που εμπεριέχουν λέξεις ή/ και γράμματα. Εμπορικά Σήματα τύπου συνδυασμένου θεωρούνται επίσης τα σήματα που περιέχουν μη λατινικούς χαρακτήρες και γράμματα με ειδικούς τρόπους γραφής.
 • Τρισδιάστατο: Τα εμπορικά Σήματα τύπου «τρισδιάστατου» περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις όψεις του Εμπορικού Σήματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Τύποι Εμπορικών Σημάτων.

Ποια η διαδικασία εγγραφής εμπορικού σήματος;

Η διαδικασία εγγραφής εμπορικού σήματος ξεκινά με την καταχώριση της αίτησης μέσω εξουσιοδοτημένου δικηγόρου με το έντυπο Ε.Σ. Αρ.2. Η αίτηση καταχωρείται στη λίστα των εκκρεμών αιτήσεων, δίνεται ο σχετικός αριθμός και γίνεται εξέταση για τυχόν παραλείψεις ή λάθη.

Στη συνέχεια, η αίτηση εξετάζεται βάση του Άρθρου 14 σχετικά με όμοια/παρόμοια προγενέστερα εθνικά, κοινοτικά και διεθνή σήματα με προορισμό την Κύπρο και βάση του Άρθρου 11 που αφορά την εγγραψιμότητα και διακριτικότητα του εμπορικού σήματος. Εκδίδεται η πρώτη απόφαση του Εφόρου Εμπορικών Σημάτων η οποία μπορεί να είναι απόλυτη αποδοχή, ένσταση ή αποδοχή υπό όρους ή περιορισμούς.

Σε περίπτωση ένστασης ή αποδοχής υπό όρους ή περιορισμούς μπορεί να καταχωρηθεί εμπεριστατωμένη γραπτή απάντηση ή/και αίτημα ακρόασης ενώπιον του Εφόρου Εμπορικών Σημάτων. Σε περίπτωση απόλυτης αποδοχής ή αποδοχής υπό όρους ή περιορισμούς οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από τον αιτητή, καταβάλλονται τα τέλη δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης μπορεί να καταχωρηθεί ειδοποίηση έντασης στην εγγραφή του σήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο με την υποβολή του εντύπου Ε.Σ.αρ.5 στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι ένστασης. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, ακολουθεί η αποστολή του εντύπου Ε.Σ. Αρ.9 για πληρωμή του τέλους έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής. Αν δεν πληρωθεί το τέλος αυτό εντός του καθορισμένου χρονικού περιθωρίου, στέλνεται το έντυπο Ε.Σ. Αρ.8 με το οποίο δίνεται τελευταία ειδοποίηση στον αιτητή για καταβολή του σχετικού τέλους μέσα σε χρονικό περιθώριο ενός μήνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Κατοχύρωση Εθνικού Εμπορικού Σήματος.

Μπορώ να καταχωρήσω αιτήσεις ηλεκτρονικά;

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες αιτήσεις οι οποίες μπορούν να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά είναι το έντυπο Ε.Σ. Αρ.2 (Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο).

Έχω οποιαδήποτε πλεονέκτημα σε περίπτωση καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων;

Τα πλεονεκτήματα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι πολύ σημαντικά για το λόγο ότι δεν χρειάζεται να συνοδεύονται με πληρεξούσιο από τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο και έχουν προτεραιότητα στην εξέταση τους.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μπορώ να γίνω χρήστης του συστήματος για καταχώριση ηλεκτρονικών αιτήσεων;

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων, προϋποθέτει την εγγραφή στην κυβερνητική πύλη «Αριάδνη», όπου ο χρήστης θα έχει εγγραφεί ως Δικηγορική Εταιρεία ή ως εξουσιοδοτημένος χρήστης Δικηγορικής Εταιρείας, ή ως φυσικό πρόσωπο (Εγγεγραμμένος Δικηγόρος).

Στην συνέχεια ο κωδικός του προφίλ του χρήστη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικά Σήματα, εφόσον συμπληρωθεί το κατάλληλο έντυπο σύμφωνα με της οδηγίες. Οι οδηγίες καθώς και τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το γραφείο μας οφείλει να επαληθεύσει τα στοιχεία του χρήστη, προτού ολοκληρώσει την εγγραφή / ενεργοποίηση προφίλ στο σύστημα. Διατηρεί το δικαίωμα, εάν το θεωρήσει απαραίτητο, να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, προτού προχωρήσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων.

Ποια η διαδικασία ανανέωσης εμπορικού σήματος;

Δύο μήνες πριν από την τελευταία λήξη του εμπορικού σήματος στέλνεται ειδοποίηση για καταχώριση ανανέωσης στον ιδιοκτήτη του. Αν έχει ήδη καταχωρηθεί το έντυπο Ε.Σ. Αρ.32 που αφορά την καταχώριση στο μητρώο διεύθυνσης επίδοσης, τότε ένα μήνα πριν από τη λήξη του εμπορικού σήματος στέλνεται δεύτερη ειδοποίηση σε αυτή την διεύθυνση. Αν καταχωρηθεί το σχετικό τέλος ανανέωσης με το έντυπο Ε.Σ. Αρ.11, γίνεται η ανανέωση του εμπορικού σήματος και η έκδοση του πιστοποιητικού ανανέωσης. Αν δεν καταβληθεί το τέλος για ανανέωση, τότε το εμπορικό σήμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την κατηγορία «Τέλη Ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα».

Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης μπορεί να καταχωρηθεί το έντυπο Ε.Σ. Αρ.11 μαζί με το έντυπο Ε.Σ. Αρ.12 που αφορά τα επιπρόσθετα τέλη που συνοδεύουν τα τέλη ανανέωσης. Με την παρέλευση των δύο μηνών το εμπορικό σήμα διαγράφεται από το μητρώο. Σε περίπτωση διαγραφής του σήματος, τότε η ανανέωση του μπορεί να γίνει μόνο εφόσον μαζί με τα τέλη ανανέωσης καταχωρηθεί και το έντυπο Ε.Σ. Αρ.13 που αφορά το αίτημα για επανεγγραφή του εμπορικού σήματος στο μητρώο μαζί με ένορκη δήλωση για της λόγους μη ανανέωσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Ανανέωση Εμπορικού Σήματος.

Μπορώ να υποβάλω μία αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος σε πολλές κλάσεις;

Αν το εμπορικό σήμα καλύπτει εμπορεύματα/υπηρεσίες που εμπίπτουν σε διαφορετικές κλάσεις τότε θα πρέπει για το ίδιο σήμα να καταχωρηθούν ξεχωριστές αιτήσεις για την κάθε κλάση.

Μπορώ να καταχωρήσω αίτηση με το λεκτικό όλα τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες μιας κλάσης;

Μετά από την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου αναφορικά με την υπόθεση «IP Translator» και μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος σύγκλισης "Class heading", ο Έφορος Εμπορικών Σημάτων αποφάσισε ότι από την 01/01/2013 για τις Εθνικές Αιτήσεις για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος, δε θα γίνεται αποδεκτή η φράση «όλα τα εμπορεύματα / υπηρεσίες της κλάσης». Αντί της φράσης αυτής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «κοινώς αποδεκτή δέσμη γενικών όρων ταξινόμησης οι οποίοι καλύπτουν, όλα τα προϊόντα ή της υπηρεσίες μιας δεδομένης κλάσης σε δεδομένο χρόνο». Αυτή η δέσμη γενικών όρων ονομάζονται «πεδία εφαρμογής των κλάσεων» και είναι διαθέσιμη στο εργαλείο TMClass.

Τι είναι το TMView και πως ενημερώνεται;

Είναι μία πολύ μεγάλη βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται τα εθνικά μητρώα των Εμπορικών Σημάτων των συμμετεχόντων γραφείων. Είναι διαθέσιμο προς το κοινό 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχόντων γραφείων. Ενημερώνεται με τυχόν προσθήκη νέων Εμπορικών Σημάτων ή αλλαγές σε υφιστάμενα Εμπορικά Σήματα που έγιναν στο σύστημα του γραφείου μας την επόμενη μέρα. Η χρήση του παρέχεται χωρίς καμία χρέωση.

Τι περιλαμβάνει το μητρώο εθνικών εμπορικών σημάτων;

Στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας τηρείται το μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα μόνο. Όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για εγγραφή εμπορικού σήματος, καταχωρούνται στη λίστα των αιτήσεων που εκκρεμούν μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής τους, όπου θα καταχωρηθούν στο μητρώο των εθνικών εμπορικών σημάτων.

Τι έγγραφα χρειάζονται για την καταχώριση αλλαγής ονόματος του ιδιοκτήτη ή της διεύθυνσης του;

Η αλλαγή ονόματος του ιδιοκτήτη για εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα μπορεί να γίνει με το έντυπο ΕΣ. Αρ. 21. Προϋπόθεση για την αλλαγή ονόματος του ιδιοκτήτη είναι η προσκόμιση πρωτότυπων ή πιστοποιημένων εγγράφων με τα οποία πιστοποιείται η σχετική αλλαγή από την αρμόδια αρχή της χώρας του ιδιόκτητη. Σε έγγραφα από το εξωτερικό, πρέπει να επικολληθούν 2 ευρώ χαρτόσημα και να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα ενόρκως. Επιπλέον θα πρέπει να καταχωρηθεί το έντυπο της εξουσιοδότησης με το νέο όνομα του ιδιοκτήτη.

Η αλλαγή διεύθυνσης του ιδιοκτήτη για εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα μπορεί να γίνει με το έντυπο ΕΣ. Αρ. 18. Όσον αφορά την αλλαγή διεύθυνσης δεν χρειάζεται η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων. Η αίτηση για αλλαγή ονόματος του ιδιοκτήτη ή της διεύθυνσης του μπορεί να γίνει για περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Τροποποίηση Στοιχείων Εμπορικού Σήματος.

Τι έγγραφα χρειάζονται για την καταχώριση εκχώρησης εμπορικού σήματος;

Η εκχώρηση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει με το έντυπο ΕΣ. Αρ. 16. Για να είναι δυνατή η εξέταση του αιτήματος για εκχώρηση εμπορικού σήματος πρέπει να προσκομιστεί η συμφωνία εκχώρησης ή πιστοποιημένα έγγραφα. Σε έγγραφα από το εξωτερικό, πρέπει να επικολληθούν 2 ευρώ χαρτόσημα και να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα ενόρκως καθώς και καταχώριση του εντύπου εξουσιοδότησης από τον εκδοχέα. Η αίτηση για εκχώρηση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει για περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα.

Σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας εκχώρησης είναι κύπριος τότε χρειάζεται η συμφωνία να χαρτοσημανθεί στον Έφορο Τελών Χαρτοσήμων.

Ποια είναι η διαδικασία καταχώρισης στο μητρώο δικαιούχου χρήσεως εγγεγραμμένου σήματος;

Η εγγραφή του Δικαιούχου Χρήσης (Δ.Χ.) γίνεται με το έντυπο Ε.Σ. Αρ.43. Προϋπόθεση για την εγγραφή του είναι το εμπορικό σήμα να είναι εγγεγραμμένο και ανανεωμένο.

Το έντυπο Ε.Σ. Αρ.43 πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα:

 • Ένορκη Δήλωση Έκθεσης γεγονότων (Statement of case): Είναι μία περίληψη της συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αν είναι από το εξωτερικό, τότε πρέπει να έχει πάνω 2 € χαρτόσημα.

Πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αν ο Δ.Χ. είναι αποκλειστικός ή όχι (υποχρεωτική πληροφορία)
 2. Χρονική διάρκεια του δικαιώματος (υποχρεωτική πληροφορία)
 3. Αν η χρήση αφορά όλα ή μερικά εμπορεύματα/υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα. (υποχρεωτική πληροφορία)
 4. Άλλες πληροφορίες, π.χ. δικαίωμα επίβλεψης του ιδιοκτήτη για το αν οι προδιαγραφές πληρούνται, κλπ (προαιρετικές πληροφορίες)

Η συμφωνία των δύο μερών για το δικαίωμα χρήσης δεν είναι απαραίτητη να προσκομιστεί στο γραφείο μας. Απαιτείται η προσκόμιση της μόνο όταν αναγράφεται ρητώς στην έκθεση γεγονότων.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο εξωτερικού πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολουθεί η εξέταση της αίτησης και η δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ποια η διαδικασία ακύρωσης δικαιούχου χρήσης (Δ.Χ.);

Η ακύρωση του Δικαιούχου Χρήσης γίνεται με το έντυπο Ε.Σ. Αρ.45. Μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, είτε από τον Δ.Χ., είτε και από της δύο. Στην περίπτωση όπου το εμπορικό σήμα έχει περισσότερους από ένα Δ.Χ., πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό έντυπο ακύρωσης για τον καθένα. Η ακύρωση μπορεί να αφορά όλα ή μερικά σήματα του ιδιοκτήτη.

Το έντυπο Ε.Σ. Αρ.45 πρέπει να συνοδεύεται με:

 • Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του Δικαιούχου χρήσης ή από κοινού για τους λόγους ακύρωσης.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο εξωτερικού πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολουθεί η εξέταση της αίτησης και η δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που η δήλωση ακύρωσης του δικαιώματος χρήσης είναι μόνο από τον ιδιόκτητη θα προηγηθεί ειδοποίηση για ακύρωση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και με την παρέλευση δύο μηνών αν δεν υπάρχει ένσταση προχωρούμε στην ολοκλήρωση της αίτησης και δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τι είναι η Ταξινόμηση Nice;

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία κατατίθενται σήματα, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες (κλάσεις), σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών της συμφωνίας της Νίκαιας. Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Νίκαιας υπάρχουν 45 κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Τις κλάσεις 1 μέχρι και 34, εντάσσονται προϊόντα ενώ στις κλάσεις 35 μέχρι και 45 εντάσσονται υπηρεσίες. Κάθε κλάση αντιπροσωπεύεται από μια επικεφαλίδα κλάσης, η οποία παρέχει γενικές πληροφορίες για τον τύπο των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτει και κάτω από την επικεφαλίδα περιέχεται ένα ευρύ φάσμα από όρους προϊόντων ή υπηρεσιών που εμπίπτουν στην κλάση.

Η Κύπρος ακολουθεί την ταξινόμηση "Nice". 

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα.

Τι είναι η Ταξινόμηση Vienna;

Η ταξινόμηση της Βιέννης είναι ένα διεθνές σύστημα ταξινόμησης το οποίο θεσπίστηκε το 1973 από τη συμφωνία της Βιέννης, για την ταξινόμηση των απεικονιστικών στοιχείων των Εμπορικών Σημάτων και τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Πρόκειται για ένα ιεραρχικό σύστημα με κατεύθυνση από το γενικό στο ειδικό, το οποίο ταξινομεί εικονιστικά στοιχεία των σημάτων, σε κατηγορίες , υποδιαιρέσεις και τμήματα, με βάση το σχήμα της.

Η Κύπρος ακολουθεί την ταξινόμηση Vienna.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα.

Μπορεί ένα Ευρωπαϊκό σήμα να μετατραπεί σε Εθνικό και πως;

Μπορεί ένα ευρωπαϊκό σήμα να μετατραπεί σε εθνικό, όταν γίνει ακύρωση/απόρριψη της κοινοτικής αίτησης στο EUIPO:

Ο αιτητής μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της ακύρωσης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μετατροπής στο EUIPO. Το EUIPO αφού εξετάσει την αίτηση μετατροπής και αποφασίσει αν θα την αποδεκτεί, ειδοποιεί τα εθνικά γραφεία με επιστολή συνοδευόμενη με τα σχετικά έγγραφα, για να προχωρήσουν με την μετατροπή. Ακολούθως, το εθνικό γραφείο ενεργεί κατάλληλα για να εξουσιοδοτηθεί δικηγόρος στην Κύπρο και να υποβάλει την εθνική αίτηση με τις μεταφράσεις όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την μετατροπή. Στην προκειμένη περίπτωση, η αίτηση μετατροπής (conversion) γίνεται για την διεκδίκηση της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης στο EUIPO.

Επίσης, μέσα στα πλαίσια της μετατροπής (conversion), υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης και ημερομηνίας προτεραιότητας, αν στη κοινοτική αίτηση είχε ζητηθεί ημερομηνία προτεραιότητας με βάση την αίτηση εμπορικού σήματος σε προγενέστερη χώρα. Το εθνικό γραφείο την αποδέχεται και ελέγχει τα έγγραφα μετατροπής. Η λεπτομερής εξέταση των εγγράφων προτεραιότητας γίνεται στο EUIPO. Με την κατάθεση του κοινοτικού σήματος το EUIPO αποφασίζει αν ο καταθέτης έχει το δικαίωμα διεκδίκησης ημερομηνίας προτεραιότητας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί το χρονικό όριο των 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης στην άλλη χώρα μέχρι την κατάθεση της αίτησης στην Κύπρο. Στην προκειμένη περίπτωση, η αίτηση μετατροπής (conversion) γίνεται για την διεκδίκηση της ημερομηνίας προτεραιότητας βάσει της Σύμβασης των Παρισίων, μετά από μετατροπή κοινοτικού εμπορικού σήματος.

Για να γίνει αποδεκτό το αίτημα για διεκδίκηση της ημερομηνίας κατάθεσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ή της ημερομηνίας προτεραιότητας βάσει της Σύμβασης των Παρισίων, πρέπει να συμπληρώνεται το σημείο (στ) της Ε.Σ. Αρ.2 με τα ακόλουθα λεκτικά:

"Διεκδικείται η ημερομηνία ………..…, ως η ημερομηνία κατάθεσης της κοινοτικής αίτησης αρ. ………..... στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)"
ή
"Διεκδικείται η ημερομηνία…….…..…, ως η ημερομηνία προτεραιότητας, βάσει της Σύμβασης των Παρισίων, μετά από μετατροπή του κοινοτικού εμπορικού σήματος αρ. .................".

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Μετατροπή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος σε εθνικό.

Τι είναι το Madrid System (σύστημα της Μαδρίτης) και ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας Διεθνούς Εγγραφής; Με την Διεθνή Εγγραφή προστατεύονται όλες οι χώρες διεθνώς;

Το σύστημα της Μαδρίτης για την Διεθνή Εγγραφή των Εμπορικών Σημάτων, παρέχει μια μόνο διαδικασία για την εγγραφή ενός Εμπορικού Σήματος σε διάφορα κράτη. Διέπεται από δύο συνθήκες, τη συμφωνία της Μαδρίτης και τη συμφωνία του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και διαχειρίζεται από το Διεθνές Γραφείο του WIPO στη Γενεύη, Ελβετία.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα μίας Διεθνούς Εγγραφής είναι:

Γεωγραφικά πλεονεκτήματα, ένας αιτητής που χρησιμοποιεί το σύστημα της Μαδρίτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για προστασία ενός σήματος σε 98 συμβαλλόμενα κράτη μέλη με μία μόνο αίτηση, σε μία γλώσσα και πληρώνοντας ένα ενιαίο σύνολο τελών, αντί της κατάθεσης διαφορετικών αιτήσεων στα διαφορετικά γραφεία των διάφορων κρατών μελών.

 • Μετά που το Εμπορικό Σήμα έχει εγγραφεί μέσω του συστήματος της Μαδρίτης, ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης μπορεί να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια του σήματος σε πρόσθετες συμβαλλόμενες περιοχές με γρήγορο, απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
 • Δεν έχει σημασία πόσα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν περιληφθεί στη διεθνή εγγραφή ενός σήματος με τη χρήση του συστήματος της Μαδρίτης, θα υπάρχει μόνο μία ενιαία ημερομηνία λήξης. Η καταχώριση μπορεί να ανανεωθεί απλά (και ηλεκτρονικά) για όλα ή οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη που περιλαμβάνονται στην εγγραφή.
 • το κόστος διαχείρισης (π.χ. μετάφραση του καταλόγου αγαθών και υπηρεσιών, αμοιβές εκπροσώπων) είναι μικρότερο σε σύγκριση με διάφορες καταχωρήσεις σε εθνικά εδάφη.
 • Γενικά παρουσιάζονται λιγότερες καθυστερήσεις λόγω ενός συστήματος διαχείρισης.

Με το σύστημα της Μαδρίτης δεν καλύπτονται όλες οι χώρες διεθνώς. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την λίστα με τις χώρες προστασίας στην ιστοσελίδα του WIPO

Ποια η διαδικασία εγγραφής ενός Διεθνούς Εμπορικού Σήματος;

Όλες οι διεθνής αιτήσεις μετά την 31/10/2015 καταχωρούνται με τον τύπο αίτησης ΜΜ2 στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Οι αιτήσεις οι οποίες διεκδικούν προστασία στις Η.Π.Α. πρέπει να καταχωρήσουν και την αίτηση ΜΜ18.

Όλες οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.wipo.int/madrid/en/forms.

Βοήθεια για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων υπάρχει στο GUIDE TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS UNDER THE MADRID AGREEMENT AND THE MADRID PROTOCOL.

Για την ΜΜ2 αίτηση, υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.wipo.int/madrid/en/forms.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Κατοχύρωση Διεθνούς Εμπορικού Σήματος (Σύστημα Μαδρίτης).

Ποια η διαδικασία σχετικά με την εκχώρηση, αλλαγή ονόματος, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντιπροσώπου κτλ, ενός Διεθνούς Εμπορικού Σήματος;

Όλες οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.wipo.int/madrid/en/forms.

Η διαδικασία σχετικά με την εκχώρηση, αλλαγή ονόματος, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντιπροσώπου κτλ, ενός Διεθνούς Εμπορικού Σήματος είναι διαθέσιμη στο GUIDE TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS UNDER THE MADRID AGREEMENT AND THE MADRID PROTOCOL.

Πριν την συμπλήρωση των αιτήσεων αλλαγών (εκχώρηση, αλλαγή διεύθυνσης κτλ.) σε Διεθνές επίπεδο, πρέπει να γίνεται η αντίστοιχη και ανάλογη αλλαγή σε Εθνικό επίπεδο.

Είναι απαραίτητη η καταχώριση Εθνικού Εμπορικού Σήματος για να προχωρήσω με καταχώριση Διεθνούς Εγγραφής;

Ναι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Μια διεθνής αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί νοουμένου ότι το συγκεκριμένο σήμα έχει εγγραφεί ή έχει καταχωρηθεί αίτηση για εγγραφή σε εθνικό επίπεδο.

Πόσα είναι τα τέλη εγγραφής και διαχείρισης ενός Διεθνούς Εμπορικού Σήματος και πως καταβάλλονται;

Το κόστος για την εγγραφή εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγόμενων συμβαλλόμενων μερών, από τον αριθμό των κλάσεων και εάν το σήμα είναι σε μαύρο και άσπρο χρώμα ή έγχρωμο.

Το κόστος για την συμπληρωματική εγγραφή εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγόμενων συμβαλλόμενων μερών και από τον αριθμό των κλάσεων.

Το κόστος για την ανανέωση εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό επιλεγόμενων συμβαλλόμενων μερών, από τον αριθμό των κλάσεων.
Οι τρόποι πληρωμής στο WIPO είναι οι ακόλουθοι:

 • Με την χρέωση ενός τρεχούμενου λογαριασμού ο οποίος θα έχει ανοιχτεί με το Διεθνές Γραφείο.
 • Με πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό του WIPO.
 • Μέσω πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, American Express), στις περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική πληρωμή έχει γίνει διαθέσιμη από το Διεθνές Γραφείο.
 • Με πληρωμή στον ταχυδρομικό λογαριασμό του WIPO (μόνο εντός Ευρώπης).

Η πληρωμή των τελών στην περίπτωση διεθνούς αίτησης, συμπληρωματικής εγγραφής ή αλλαγής σε μια διεθνή καταχώριση, πρέπει να γίνονται την ημέρα κατά την οποία παρελήφθη η αίτηση από το Διεθνές Γραφείο. Εάν τα τέλη δεν έχουν πληρωθεί, το Διεθνές Γραφείο θα στείλει μια ειδοποίηση παρατυπίας στον αιτούντα, ζητώντας την καταβολή των τελών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της παρατυπίας από το Διεθνές Γραφείο.

Όταν τα τέλη δεν πληρώνονται μέσω του γραφείου προέλευσης, το γραφείου προέλευσης δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγξει ότι έχει γίνει η πληρωμή.

Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σε άλλο νόμισμα πλην του Ελβετικού φράγκου (CHF).

Ποιες οι διαδικασίες/ενέργειες που γίνονται μετά την καταχώριση της αίτησης και πόσος χρόνος χρειάζεται για κάθε διαδικασία/ενέργεια;

Μετά την καταχώριση μίας διεθνούς αίτησης στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο της αίτησης, πριν την προώθηση της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο. Διαφορετικά, ως ημερομηνία εγγραφής θα θεωρηθεί η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Διεθνές Γραφείο.

Το Διεθνές Γραφείο (WIPO) αφού ελέγξει τη διεθνή αίτηση κατά πόσο συμμορφώνεται με τις οδηγίες, καταγράφει το σήμα στο Διεθνές Μητρώο. Ενημερώνει το Γραφείο προέλευσης και στέλνει ένα πιστοποιητικό της διεθνούς καταχώρισης στον κάτοχο του σήματος ή στον αντιπρόσωπό του. Επίσης ενημερώνει τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έχουν οριστεί στην αίτηση της διεθνούς εγγραφής. Τα γραφεία σημάτων των συμβαλλομένων μερών στη συνέχεια εξετάζουν το σήμα και είτε το προστατεύουν, είτε αρνούνται την προστασία, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στη συμφωνία ή πρωτόκολλο. Η προθεσμία για ένα συμβαλλόμενο μέρος να κοινοποιήσει την απόρριψη είναι γενικά ένα έτος. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ωστόσο, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να δηλώσει ότι η περίοδος αυτή πρέπει να είναι 18 μήνες (ή και περισσότερο).

Μπορεί να αποσταλεί κατευθείαν μία αίτηση στο Διεθνές Γραφείο;

Όχι. Η διεθνής αίτηση (MM2) πρέπει να σταλεί στο Διεθνές Γραφείο μέσω του Γραφείου Προέλευσης.

Σε τι γλώσσα μπορώ να καταχωρήσω την Διεθνή Αίτηση;

Η διεθνής αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά. Ωστόσο, το Γραφείο Προέλευσης μπορεί να περιορίσει την επιλογή σε μία ή δύο από αυτές τις γλώσσες. Το Κυπριακό γραφείο έχει ορίσει την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα καταχώρισης.

Ποια άτομα έχουν δικαίωμα καταχώρισης ενός Διεθνούς Εμπορικού Σήματος;

Τα άτομα τα οποία έχουν δικαίωμα καταχώρισης ενός Διεθνούς Εμπορικού Σήματος είναι δικηγόροι οι οποίοι έχουν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Πως μπορώ να ελέγξω σε ποια κατάσταση βρίσκεται το Διεθνές σήμα μου;

Το Διεθνές Γραφείο διατηρεί μία διαδικτυακή βάση δεδομένων ROMARIN (Read-Only-Memory of Madrid Active Registry INformation) όπως επίσης και το Madrid Monitor η οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση του σήματος στις ακόλουθες διαδικτυακές συνδέσεις:

Τι είναι η συμφωνία της Νίκαιας και σε ποιες κλάσεις προστατεύεται το σήμα μου σε μία Διεθνή Αίτηση;

Η Ταξινόμηση της Νίκαιας είναι ένα σύστημα για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Το σήμα θα προστατεύεται μόνο για τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που αναφέρονται στην αίτηση. Η κατάταξη των εμπορευμάτων ή / και υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών («ταξινόμηση της Νίκαιας").

Ποια η περίοδος προστασίας ενός Διεθνούς Εμπορικού σήματος;

Μια διεθνής καταχώριση αρχικά προστατεύεται για 10 χρόνια και η προστασία μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Κάθε ανανέωση γίνεται για ακόμη 10 χρόνια.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top