ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ανανέωση Εμπορικού Σήματος

Η εγγραφή ενός εθνικού εμπορικού σήματος έχει ισχύ αρχικά για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η οποία μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους δέκα (10) ετών.

Ο δικαιούχος οφείλει να προβεί στην ανανέωση του εθνικού εμπορικού σήματος εντός έξι (6) μηνών πριν τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ανανέωση, μέχρι και έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας, με την καταβολή πρόσθετου τέλους ανανέωσης πενήντα τοις εκατό ( 50%) επί του τέλους ανανέωσης.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στη διαγραφή του εθνικού εμπορικού σήματος.

Καταχώριση ανανέωσης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για ανανέωση εμπορικού σήματος ( έντυπο Ε.Σ 07), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το ανάλογο τέλος ανανέωσης:

  • εβδομήνα τρία ευρώ (€73) σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ή εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) σε περίπτωση υποβολής δια χειρός / ταχυδρομείο ∙ και
  • πενήντα εννεά ευρώ (€59) τέλος ανανέωσης για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ή εξήντα ευρώ (€60) τέλος ανανέωσης για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης σε περίπτωση υποβολής δια χειρός / ταχυδρομείο ∙ ή
  • εκατόν δέκα ευρώ (€110) σε περίπτωση ανανέωσης συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης ηλεκτρονικά ή εκατόν δώδεκα ευρώ (€112) σε περίπτωση ανανέωσης συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης δια χειρός/ταχυδρομείου ∙ και
  • πενήντα εννέα ευρώ (€59) τέλος ανανέωσης για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ή εξήντα ευρώ (€60) τέλος ανανέωσης για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης σε περίπτωση υποβολής δια χειρός / ταχυδρομείο ∙ και
  • επιπρόσθετο τέλος ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί του τέλους ανανέωσης, σε περίπτωση ανανέωσης εντός 6 μηνών μετά τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας.

Τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα ανάλογα με τον τρόπο υποβολής τού εντύπου:

  • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής,
  • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος δύναται να προβεί στην ανανέωση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών καθορίζοντας τα στο εν λόγω έντυπο ανανέωσης και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ανανέωσης, στην επικαιροποίηση του μητρώου εμπορικών σημάτων και στη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων ή μη αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση Πιστοποιημένων ή μη Αντιγράφων εμπορικών σημάτων.

η-καταχώριση

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top