ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Κήρυξη Ακυρότητας Εμπορικού Σήματος

Εξέταση αίτησης ακυρότητας

Τεκμηρίωση της ακυρότητας

Σε περίπτωση που ο Κλάδος κρίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αίτηση, καλεί τον αιτητή όπως τα υποβάλει, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, εντός δύο (2) μηνών με το έντυπο τεκμηρίωσης της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας (έντυπο Ε.Σ 28), μαζί με αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη, εγκυρότητα και έκταση της προστασίας του προγενέστερου σήματος ή δικαιώματος του αιτητή καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το δικαίωμά του να ασκήσει αίτηση για ακυρότητα σήματος, όπως για παράδειγμα:

  • αποδείξεις χρήσης παγκοίνως γνωστού σήματος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
  • αποδείξεις ότι το σήμα χαίρει φήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ∙
  • στοιχεία σχετικά με την απόκτηση, συνεχιζόμενη ύπαρξη κ’ έκταση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ∙
  • στοιχεία σχετικά με την απόκτηση, συνεχιζόμενη ύπαρξη κ´ έκταση προστασίας μη εγγεγραμμένου σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ∙
  • πιστοποιητικό κατάθεσης αίτησης εγγραφής ή πιστοποιητικό εγγραφής.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα αποδεικτικά στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, ο Κλάδος απορρίπτει την αίτηση.

 η-καταχώριση

Τεκμηρίωση δικαιούχου – απόδειξη χρήσης

Εφόσον ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κρίνει τα υποβληθέντα στοιχεία επαρκή, αποστέλλει την αίτηση και τα αποδεικτικά στοιχεία του αιτητή στον δικαιούχο του εμπορικού σήματος, ο οποίος θα πρέπει, εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, να υποβάλει, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, με το έντυπο παρατηρησεις καθ’ ου η ενσταση / καθ’ ου η αιτηση ακυροτητας (έντυπο Ε.Σ 17) τις δικές του παρατηρήσεις και αποδεικτικό υλικό.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

Παράληψη καταχώρισης των εν λόγω παρατηρήσεων του δικαιούχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οδηγεί στην έκδοση απόφασης με βάση τα έγγραφα και αποδειχτικά στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.

Παράλληλα, σε περίπτωση αίτησης κήρυξης ακυρότητας βάση προγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ή δικαιώματος, ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως ο αιτητής κήρυξης ακυρότητας αποδείξει ότι έχει προβεί σε ουσιαστική χρήση, ή την ύπαρξη εύλογης αιτίας για τη μη χρήση, του προγενέστερου του σήματος. Προς το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος υποβάλλει, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, το αίτημα για απόδειξη  χρήσης (έντυπο Ε.Σ 18). Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

η-καταχώριση

Απάντηση αιτητή – απόδειξη χρήσης

Ο Κλάδος διαβιβάζει στον αιτητή της κήρυξης ακυρότητας τις εν λόγω παρατηρήσεις του δικαιούχου ή/ και το αίτημα για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης και τον καλεί να υποβάλει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, τις παρατηρήσεις και αναλόγως της περίπτωσης, απόδειξη ουσιαστικής χρήσης με το έντυπο Ε.Σ 19. Τα αποδεικτικά στοιχεία ουσιαστικής χρήσης προγενέστερου σήματος αφορούν στον τόπο, χρόνο, έκταση και τη φύση της χρήσης και είναι για παράδειγμα συσκευασίες, ετικέτες, τιμοκατάλογοι, τιμολόγια, φωτογραφίες, ή διαφημίσεις.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

Σε περίπτωση που ο αιτητής της κήρυξης ακυρότητας αποτύχει να αποδείξει εμπρόθεσμα την ουσιαστική χρήση του σήματος του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για την μη χρήση, η αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται. Σε περίπτωση που αποδείξει ουσιαστική χρήση του εμπορικού σήματος του μόνο για μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών, η διαδικασία κήρυξης ακυρότητας συνεχίζεται μόνο για το εν λόγω μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

η-καταχώριση

Πρόσθετες παρατηρήσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος των μερών, ο Κλάδος μπορεί, πριν την έκδοση απόφασης, να επιτρέψει στα μέρη να υποβάλουν, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, περαιτέρω παρατηρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία με την αίτηση για πρόσθετες παρατηρήσεις (έντυπο Ε.Σ 20). Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

η-καταχώριση

Παράταση προθεσμίας

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, με την αίτηση για παράταση προθεσμίας / αναστολή διαδικασίας (έντυπο Ε.Σ 11) και εφόσον αυτό κρίνεται δικαιολογημένο υπό τις περιστάσεις, ο Κλάδος δύναται να παραχωρήσει παράταση σε οποιαδήποτε προθεσμία κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης κήρυξης ακυρότητας η οποία εκκρεμεί ενώπιον του.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας δύναται να εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών.

η-καταχώριση

Ακρόαση

Η διαδικασία κήρυξης ακυρότητας διεξάγεται εγγράφως, ωστόσο κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, με την αίτηση ακρόασης (έντυπο Ε.Σ 21), και εφόσον αυτό κρίνεται δικαιολογημένο υπό τις περιστάσεις, ο Κλάδος δύναται να επιτρέψει την προφορική ακρόαση. Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

η-καταχώριση

Τερματισμός διαδικασίας

Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους σε διαδικασία κήρυξης ακυρότητας εμπορικού σήματος, δύναται να τερματίσει τη διαδικασία πριν την ολοκλήρωσή της, υποβάλλοντας, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, την αίτηση για περάτωση διαδικασιών (έντυπο Ε.Σ 05) και βαρύνεται με τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί ο άλλος διάδικος. Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

η-καταχώριση

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top