ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 11
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για παράταση προθεσμίας/ αναστολή διαδικασίας (έντυπο Ε.Σ 11) για να υποβάλετε αίτημα παράτασης προθεσμίας ή αναστολής της διαδικασίας:

  • εγγραφής σήματος ∙
  • ένστασης ∙
  • έκπτωσης ∙ ή
  • ακυρότητας.

Το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και πρέπει να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν αυτήν.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις αντίστοιχες σελίδες:

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε το εν λόγω έντυπο ηλεκτρονικά.

η-καταχώριση 

Ε.Σ 11

Αίτηση για παράταση προθεσμίας και αναστολή διαδικασίας - διαδικασία εγγραφής

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

Αίτηση για παράταση προθεσμίας και αναστολή διαδικασίας - διαδικασίες ένστασης, έκπτωσης, ακυρότητας

go to top