ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκπνοή της χρονικής περιόδου προστασίας λόγω μη ανανέωσης

’Ένα εθνικό εμπορικό σήμα έχει ισχύ για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η οποία μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους δέκα (10) ετών, νοουμένου ότι ο δικαιούχος προβαίνει στην ανανέωση του.

Ο δικαιούχος οφείλει να προβεί στην ανανέωση του εθνικού εμπορικού σήματος εντός έξι (6) μηνών πριν τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ανανέωση του μέχρι και έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης δεκαετούς χρονικής περιόδου προστασίας, με την καταβολή πρόσθετου τέλους ανανέωσης 50% επί του τέλους ανανέωσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης του, η χρονική περίοδος προστασίας του εθνικού εμπορικού σήματος εκπνέει, και ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στη διαγραφή του από το μητρώο εμπορικών σημάτων.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top