ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 02
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για εγγραφή σήματος (έντυπο Ε.Σ 02) για να κατοχυρώσετε το εμπορικό σας σήμα συνοδευόμενο από:

 • αναπαράστασή του σήματος σε περίπτωση που δεν είναι λεκτικό ∙
 • σε περίπτωση που διεκδικείται προτεραιότητα, επισυνάπτονται:
  • δήλωση στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία και η χώρα της προγενέστερης κατάθεσης ∙
  • επικυρωμένο αντίγραφο της προγενέστερης κατάθεσης ή πιστοποιητικό κατάθεσης από την αρμόδια αρχή ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των εγγράφων προτεραιότητας ∙
 • σε περίπτωση που η αίτηση αφορά εγγραφή σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος, υποβάλλεται και ο κανονισμός χρήσης των εν λόγω σημάτων ∙
 • το τέλος των εκατό σαράντα ένα ευρώ (€141) και το επιπρόσθετο τέλος των εκατόν δύο ευρώ (€102) για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης ∙  
 • σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εγγραφής συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης καταβάλλεται το τέλος των τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ (€443) και το επιπρόσθετο τέλος των εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (€128) για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης.

Σημειώνεται ότι τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Καταχώριση αίτησης.

Εναλλακτικά μπορείτε να εγγράψετε το εμπορικό σας σήμα ηλεκτρονικά καταβάλλοντας (με πιστωτική κάρτα) τα ακόλουθα τέλη:

 • το τέλος των εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (€129) και το επιπρόσθετο τέλος των ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€94) για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης ∙ ή
 • σε περίπτωση αίτησης εγγραφής συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης το τέλος των τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (€415) και το επιπρόσθετο τέλος των εκατόν δεκαέξι ευρώ (€116) για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης.

η-εγγραφή εμπορικού σήματος 

Ε.Σ 02

Αίτηση για Εγγραφή Σήματος

Φύλλο Αναπαράστασης Σήματος

Συμπληρωματικό Φύλλο Προϊόντων και Υπηρεσιών

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

go to top