ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εγχειρίδια

Κοινή ανακοινώση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων για εφαρμογή της οδηγίας 2015/2436 ΤΟΥ Ε.Κ.

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (εφεξής νέα οδηγία για τα σήματα) περιέχει διατάξεις για την περαιτέρω προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών, όσον αφορά τόσο ουσιαστικά όσο και διαδικαστικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία για τα σήματα αντικατοπτρίζει τις διατάξεις του ΚΣΕΕ στα περισσότερα ουσιαστικά ζητήματα και καθιερώνει παρόμιοι διαδικαστικό πλάσιο.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό τους δίκαιο τη νέα οδηγία για τα σήματα προσαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία τους στο περιεχόμενο της οδηγίας εντός των προθεσμιών.

Παρατίθεται πιο κάτω η σχετική κοινή ανακοίνωση  στην οποία προβαίνουν τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων, σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων, για εφαρμογή της οδηγίας 2015/2436 ΤΟΥ Ε.Κ.

go to top