ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα

Τι μπορεί να κατοχυρωθεί ως Εμπορικό Σήμα

Για να μπορεί να εγγραφεί ένα εμπορικό σήμα, πρέπει αποτελείται από σημεία, όπως για παράδειγμα λέξεις, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του ή ήχο τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Διακριτικό σήμα

Το προτεινόμενο σήμα, πρέπει να:

 • είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων ∙
 • προσδιορίζει το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του με σαφήνεια και ακρίβεια.

Απόλυτοι λόγοι απόρριψης

Δεν μπορεί να εγγραφεί ως εμπορικό σήμα, μεταξύ άλλων, σήμα που αποτελείται από σημεία τα οποία/ των οποίων:

 • στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, υποδηλώνουν το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση ή το χρόνο παραγωγής του εμπορεύματος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας ∙
 • έχουν καταστεί σύνηθες στην καθομιλουμένη ή στη πάγια πρακτική των συναλλαγών ∙
 • συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος ή άλλο χαρακτηριστικό που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν ∙
 • αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη ∙
 • μπορεί να παραπλανήσουν το κοινό, ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ∙
 • περιλαμβάνουν θυρεό, σημαία ή άλλο κρατικό έμβλημα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς άδεια των αρμόδιων αρχών, περιλαμβάνουν σύμβολο, έμβλημα, θυρεό ή σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημόσιου συμφέροντος, και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις ∙
 • αντίκεινται στη νομοθεσία για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, των παραδοσιακών όρων των οίνων, των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, των δικαιωμάτων στις φυτικές ποικιλίες του ιδίου είδους ή πολύ συγγενικών ειδών ∙
 • η αίτηση εγγραφής έγινε κακόπιστα από τον αιτητή.

Σχετικοί λόγοι απόρριψης

Δεν μπορεί να εγγραφεί ως εμπορικό σήμα, μεταξύ άλλων, σήμα που αποτελείται από σημεία τα οποία/των οποίων:

 • είναι ταυτόσημα με προγενέστερο εγγεγραμμένο Εμπορικό Σήμα (εθνικό, ευρωπαϊκό, ή διεθνές με προστασία στην Κυπριακή Δημοκρατία) ή αίτηση για εγγραφή αυτού, και τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η εγγραφή του είναι επίσης ταυτόσημα ή παρόμοια, σε βαθμό που να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σύγχυσης του κοινού, με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα ∙
 • είναι παρόμοια με προγενέστερο εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα (εθνικό, ευρωπαϊκό , ή διεθνές με προστασία στην Κυπριακή Δημοκρατία) ή με αίτηση για εγγραφή αυτού και τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η εγγραφή του είναι ταυτόσημα ή παρόμοια, σε βαθμό που να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σύγχυσης του κοινού, με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα ∙
 • είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με προγενέστερο εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα (εθνικό, ευρωπαϊκό , ή διεθνές με προστασία στην Κυπριακή Δημοκρατία) εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει αποκτήσει φήμη στην Κυπριακή Δημοκρατία ή, σε περίπτωση ευρωπαϊκού σήματος έχει αποκτήσει φήμη στην ΕΕ, και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος χωρίς εύλογη αιτία, θα επέφερε αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή την φήμη αυτού ∙
 • προσκρούουν σε προγενέστερη αίτηση για ονομασία προέλευσης ή για γεωγραφική ένδειξη, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης μεταγενέστερου σήματος ∙
 • προσκρούουν σε προγενέστερο μη εγγεγραμμένο σήμα ή άλλο διακριτικό σημείο το οποίο χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης μεταγενέστερου σήματος ∙
 • η χρήση τους δύναται να απαγορευθεί δυνάμει προγενέστερου δικαιώματος επί ονόματος, επί της προσωπικότητας, συγγραφικού δικαιώματος, δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ∙
 • ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση με σήμα που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιείται εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή, αν αυτή έγινε κακόπιστα ∙
 • η αίτηση εγγραφής κατατέθηκε επ' ονόματι του και χωρίς την άδεια του δικαιούχου.

Σημειώνεται ότι δύναται να εγγραφεί εμπορικό σήμα σε περίπτωση προσκόμισης γραπτής συγκατάθεσης του δικαιούχου προγενέστερου σήματος εκτός εάν δημιουργείται προφανής κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

go to top