ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας icon

Αναφορικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Τι μπορεί να κατοχυρωθεί ως Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Για να μπορεί να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η σχετική εφεύρεση θα πρέπει να είναι νέα, να περιέχει εφευρετική δραστηριότητα και να είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής.

Νέα

Μία εφεύρεση είναι νέα, εάν δεν αποτελεί μέρος της προηγούμενης τεχνικής, αν δηλαδή, δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει τεθεί, με  οποιοδήποτε τρόπο, στη διάθεση του κοινού οπουδήποτε στον κόσμο, πριν την ημερομηνία αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, σε περίπτωση που διεκδικείτε προτεραιότητα.

Εφευρετική δραστηριότητα

Μία εφεύρεση θεωρείται ότι περιέχει εφευρετική δραστηριότητα εάν, δεν είναι προφανής σε έναν ειδικό στον σχετικό τομέα της τεχνολογίας, ότι προκύπτει από την προαναφερθείσα προηγούμενη τεχνική.

Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής

Μία εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής όταν μπορεί να κατασκευαστεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα της βιομηχανίας, περιλαμβανομένης της βιοτεχνίας, της γεωργίας, της εκτροφής ψαριών και τις υπηρεσίες.

Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη

Δεν χορηγείται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με εφεύρεση της οποίας η εκμετάλλευση είναι αντίθετη με τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

Εφεύρεση μη επιδεκτική κατοχυρώσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται «εφεύρεση» και ως εκ τούτου δεν χορηγείται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με αυτά:

 • οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικοί μέθοδοι ∙
 • οι αισθητικές δημιουργίες ∙
 • τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια, για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ∙
 • οι παρουσιάσεις πληροφοριών ∙
 • βιοτεχνολογική εφεύρεση που περιορίζεται σε ορισμένη φυτική ποικιλία ή φυλή ζώου ∙
 • βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών ή ζώων:
  • το ανθρώπινο σώμα, η απλή ανακάλυψη ενός από τα επί μέρους στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας γονιδίου ∙
  • οι μέθοδοι κλωνοποιήσεως ανθρώπων ∙
  • οι μέθοδοι τροποποιήσεως της βλαστικής γενετικής ταυτότητας του ανθρώπινου όντος ∙
  • οι χρήσεις ανθρώπινων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς ∙
  • οι μέθοδοι τροποποιήσεως της γενετικής ταυτότητας των ζώων που ενδέχεται να προκαλέσουν σε αυτά ταλαιπωρίες χωρίς ουσιαστική ιατρική χρησιμότητα για τον άνθρωπο ή για τα ζώα, καθώς και τα ζώα που παράγονται με τέτοιες μεθόδους.
go to top