ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ανανέωση Βιομηχανικού Σχεδίου

Η κατάθεση ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος γίνεται αρχικά για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για τέσσερις (4) επιπρόσθετες περιόδους προστασίας πέντε (5) ετών έκαστη με μέγιστη περίοδο προστασίας είκοσι πέντε (25)ετών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Ο δικαιούχος οφείλει να προβεί στην ανανέωση του βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος εντός τριών (3) μηνών πριν τη λήξη και μέχρι έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας δημοσιεύει τη διαγραφή του σχεδίου ή υποδείγματος στην επίσημη εφημερίδα.

Καταχώριση ανανέωσης

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για ανανέωση της χρονικής διάρκειας προστασίας (έντυπο ΒΣΥ4) διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το ανάλογο τέλος, με βάση την πενταετία που ανανεώνετε, πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή:

  • τέλος δεύτερης πενταετούς προστασίας 85,43 ευρώ,
  • τέλος τρίτης πενταετούς προστασίας 136,69 ευρώ,
  • τέλος τέταρτης πενταετούς προστασίας 170,86 ευρώ,
  • τέλος πέμπτης πενταετούς προστασίας 256,29 ευρώ.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της ανανέωσης,στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ανανέωσης και στην επικαιροποίηση του μητρώου των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για  εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top