ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Πνευματικό και Συγγενικό Δικαίωμα icon

Αναφορικά με το Πνευματικό και Συγγενικό Δικαίωμα

Τι μπορεί να προστατευθεί με Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας;

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να προστατεύσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω έργα:

 • επιστημονικά έργα ·
 • φιλολογικά έργα όπως για παράδειγμα:
  • μυθιστoρήματα ·
  • διηγήματα ·
  • πoιητικά έργα ·
  • θεατρικά έργα ·
  • κιvηματoγραφικά σεvάρια ·
  • εγχειρίδια ·
  • βιoγραφίες ·
  • δoκίμια ·
  • άρθρα ·
  • εγκυκλoπαίδειες ·
  • λεξικά ·
  • υπoμvήματα ·
  • διαλέξεις ·
 • προγραμμάτα ηλεκτρονικών υπολογιστών ·
 • καλλιτεχνικά έργα όπως για παράδειγμα:
  • ζωγραφιές ·
  • ιχvoγραφίες ·
  • μεταλλoγραφίες ·
  • λιθoγραφίες ·
  • ξυλoγραφίες ·
  • έργα χαρακτικής και τυπoγραφίες ·
  • γεωγραφικoί χάρτες ·
  • σχέδια και γραφικές παραστάσεις ·
  • έργα γλυπτικής ·
  • φωτoγραφίες μη περιλαμβανομένου ταινίας ·
  • έργα αρχιτεκτovικής υπό μoρφήv oικoδoμώv ή πρoπλασμάτωv ·
  • άλλα έργα καλλιτεχvικής δεξιότητας ·
  • υφαντά υφάσματα · και
  • αvτικείμεvα εφαρμoσμέvης χειρoτεχvίας και βιoμηχαvικής τέχvης ·
 • κινηματογραφικό έργο ·
 • οπτικοακουστικό έργο ·
 • κινούμενες εικόνες ·
 • βάσεις δεδομένων ·
 • ηχογραφήσεις ·
 • εκπομπές ·
 • δημοσιεύσεις αδημοσίευτων έργων.

Σημειώνεται ότι, οι ιδέες, διαδικασίες, μέθοδοι λειτουργίας, αρχές και στοιχεία τα οποία δεν εκφράζονται με κάποιο τρόπο δεν προστατεύονται.

Οι προϋποθέσεις για την προστασία των πιο πάνω έργων στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι οι ακόλουθες:

 • το έργο είναι πρωτότυπο ·
 • το έργο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία ή ανηγέρθη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή έχει ενσωματωθεί σε οικοδομή, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ·
 • ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε εκ των δικαιούχων είναι φυσικό πρόσωπο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
go to top