ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αναφορικά με το Πνευματικό και Συγγενικό Δικαίωμα icon

Αναφορικά με το Πνευματικό και Συγγενικό Δικαίωμα

Τι είναι το Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας;

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο παρέχει αποκλειστική προστασία στον δημιουργό έργου.

Συγκεκριμένα, ο δημιουργός έργου περιλαμβάνει τον:

 • συγγραφέα ·
 • μoυσικoσυvθέτη ·
 • ζωγράφo ·
 • σχεδιαστή ·
 • γλύπτη ·
 • τoρvευτή ·
 • χαράκτη ·
 • παραγωγό ηχογράφησης ·
 • παραγωγό της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινίας σε φορέα ·
 • υπεύθυνο μετάδoσης της εκπομπής σε μια χώρα ·
 • ιδιoκτήτη τoυ υλικoύ πάvω στo oπoίo λήφθηκε φωτογραφία ·
 • πρoγραμματιστή ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή · και
 • κατασκευαστή βάσεως δεδομένων.

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται η καταχώριση του έργου ή η υποβολή αίτησης και το δικαίωμα εκμετάλλευσης μπορεί να ασκηθεί αυτομάτως.

Τι μπορεί να προστατευθεί με Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας;

go to top