ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας icon

Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Εκσυγχρονισμός του Τμήματος

Μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικότερα στα πλαίσια της αναπτυξιακής μεταρρύθμισης αλλά και του ευρύτερου οράματος να καταστεί η χώρα κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος.

Στα πλαίσια αυτά, και στη βάση των αποτελεσμάτων σχετικής μελέτης που διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες των αντίστοιχων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014, Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος καθώς και η σύσταση Ομάδας Έργου υπό την εποπτεία του Υπουργείου με όρους εντολής τον σχεδιασμό και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για υλοποίηση των συνεπακόλουθων μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Το επίκεντρο του Σχεδίου Δράσης αποτελούν οι πιο κάτω στρατηγικοί στόχοι:

  • Αύξηση της αποδοτικότητας και παροχή γρήγορων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες.
  • Απλοποιημένες διαδικασίες, βασιζόμενες σε βέλτιστες πρακτικές.
  • Δημιουργία Paperless Office.
  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Σε ό, τι αφορά στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας το έργο της μεταρρύθμισης καθεαυτό βασίζεται στους εξής μεταρρυθμιστικούς πυλώνες:

  • Επικαιροποίηση του Μητρώου δικαιωμάτων Διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου.
  • Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών.
  • Αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Μεταστέγαση Τμήματος.

Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, το στοίχημα για τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι διττό. Αφενός, οι αλλαγές που τροχοδρομούνται στοχεύουν στο να υποβοηθήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους εφευρέτες και δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατηρώντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο μητρώο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αφετέρου, στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας του Κλάδου με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών υποστηριζόμενες από σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα πληροφορικής, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μείωση του λειτουργικού κόστους.

 

go to top