ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (εφεξής «νέα οδηγία για τα σήματα») περιέχει διατάξεις για την περαιτέρω προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών, όσον αφορά τόσο ουσιαστικά όσο και διαδικαστικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία για τα σήματα αντικατοπτρίζει τις διατάξεις του ΚΣΕΕ στα περισσότερα ουσιαστικά ζητήματα και καθιερώνει παρόμοιο διαδικαστικό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη νέα οδηγία για τα σήματα προσαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία τους στο περιεχόμενο της οδηγίας εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 της νέας οδηγίας για τα σήματα.

Προς το σκοπό αυτό, επισυνάπτονται πιο κάτω τα σχετικά έγγραφα .

 

go to top